Wednesday, 4 April 2012

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 
Berbantukan Komputer
Pendahuluan
Pelbagai perubahan dan inovasi telah tercipta dalam  kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan kini. Kemajuan dalam pelbagai bidang kini membawa suatu anjakan besar dalam sistem pendidikan negara kita. Kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi pendidikan dan komunikasi telah memungkinkan perubahan dalam bidang pendidikan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer telah diaplikasikan dengan meluas kini.
Aplikasi pengajaran berbantukan komputer bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penerapan teknologi seperti komputer serta menggunakan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan penggunaan perisian yang sedia terbina ataupun yang dibina sendiri oleh guru mengikut kredibiliti masing-masing mengikut sukatan pelajaran bahasa Melayu.

    Penggunaan kaedah pengajaran berbantukan komputer dalam sistem pendidikan kini menjadi suatu yang penting dan sangat efektif. Dengan penggunaan pengajaran berbantukan komputer ini dilihat lebih memudahkan dalam melakukan sesuatu kerja. Penggunaan pengajaran berbantukan komputer mulai mendapat perhatian selari dengan projek mega kerajaan iaitu projek sekolah bestari yang direka bentuk semula berdasarkan Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia.

      Projek ini diharapkan stail dan kaedah pengajaran bahasa Melayu akan berubah daripada kaedah konvensional yang kurang berkesan berbanding kaedah pengajaran berbantukan komputer. Pengajaran bahasa yang membosankankan sebelum ini dapat diubah dengan penggunaan kaedah berbantukan komputer ini.
Kini, prasarana sekolah dengan segala kemudahan teknologi multimedia dibekalkan oleh kerajaan bagi tujuan meningkatkan penggunaan kaedah pengajaran berbantukan komputer. Usaha ini perlu digembleng secara berterusan dan tekal agar niat murni kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu akan tercapai.
    
       Menurut Hjetland (1995) dalam Norizan Abdul Razak, menyatakan bahawa, penggunaan komputer dapat memudahkan tugas dan meningkatkan prestasi guru di dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Daripada pernyataan itu, penggunaan komputer dalam sistem pendidikan kini menjadi semakin dominan dan efektif. Segala maklumat akan mudah dicapai hanya dihujung jari sahaja. Para guru mudah mendapatkan maklumat mengenai kontents dan cara mengajar bahasa Melayu dengan hanya mendapatkan maklumat berbantukan komputer. Di samping itu, murid juga lebih mudah mengakses maklumat yang diperlukan oleh guru dengan hanya berbantukan komputer tanpa ada batasan masa dan tempat.
            
         Cita-cita murni ini memerlukan komitmen semua pihak termasuk kerajaan, kementerian pelajaran, sekolah, guru-guru, waris termasuk juga para pelajar amnya. Proses untuk mencapai kejayaan ini memerlukan gandingan antara gemblengan keseluruhan institusi yang terlibat dalam alam pendidikan. Di sekolah contohnya, guru-guru perlu yakin tentang kebaikan dan efektifnya penggunakan pengajaran berbantukan komputer. Oleh yang demikian, guru-guru perlulah sentiasa berusaha dalam meningkatkan pengetahuan dan kepakaran terhadap dunia teknologi ini. Kepakaran seseorang guru dalam mengendalikan peralatan komputer di samping perisiannya dapat membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Keupayaan seseorang guru menggabungkan kaedah pengajaran berbantukan komputer di dalam pengajaran bukanlah dapat dilakukan secara mudah tanpa perlu mendalaminya tetapi memerlukan kesungguhan dan iltizam tinggi yang berterusan untuk menjamin kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran.

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer merupakan satu kaedah pengajaran yang disampaikan menggunakan gabungan antara komputer, pakej perisian, sistem talian dalam mengakses kemudahan internet. Penggunaan kaedah ini terutama dalam menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah dan afektif memerlukan penggunaan aplikasi perisian komputer, mengakses maklumat melalui internet dan aplikasi persembahan elektronik seperti perisian “Power point”. Aplikasi komputer ini penting untuk tujuan menyampaikan persembahan dengan lebih menarik dan berkesan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.


     Penggunaan perisian pengajaran dan pembelajaran yang berbantukan komputer berkemampuan mempersembahkan maklumat dengan menarik serta menyimpan dan mengawal maklumat dengan baik.Tambahan kini perisian komputer dapat berinteraksi secara terus kepada pengguna. Kecanggihan penggunaan komputer ini mendatangkan kebaikan dan keburukan jika tidak diaplikasi secara berkesan.

          Kaedah pengajaran berbantukan komputer ini hanyalah merupakan suatu bahan bantu kepada guru dan tidak merubah fungsi guru di dalam kelas. Komputer yang digunakan sebagai bahan bantu dalam pengajaran bahasa perlu digunakan secara terancang dan pelbagai aspek hendaklah diteliti dan diambil kira untuk mencapai cita-cita murni yang diharapkan. Pengajaran berbantukan komputer perlu digunakan secara terancang dan kesesuaian perlu diteliti agar dapat meningkatkan penguasaan kemahiran komputer dan kemahiran berbahasa berbantukan komputer.

Persediaan Guru 
Persediaan guru permulaan yang mendapat didikan di Institut Pendidikan Guru (IPG) perlu pendedahan mendalam dalam aplikasi komputer dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah kelak. Sehubungan itu, IPG telah merancang suatu subjek khusus iaitu BMM3105 Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer bagi membantu guru mengetahui cara mengakses maklumat terutama dalam mencari maklumat mengenai bahasa Melayu. Selain itu, pelajar didedahkan dengan cara membangunkan bahan pengajaran berbantukan komputer seperti membina blog pembelajaran, laman web, perisian persembahan PowerPoint, MS Publisher dan lain-lain.
Pengetahuan pengajaran berbantukan komputer didedahkan kepada pelajar jurusan major Bahasa Melayu di semua IPG. Kandungan subjek BBM3105 Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer akan disenaraikan di bawah:

Kandungan

Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
 • Menggunakan web, video, audio, dan imej
 • Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
 • Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
 • Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.
Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
 • Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan internet
 • Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan internet dalam bentuk brosur dan PowerPoint
Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Memilih bahan sastera
 • Memilih bahan tatabahasa
 • Memilih bahan bidang ilmu lain
Membina dan Menggunakan Tapak, Laman Web Pembelajaran dan Pakej Tutorial Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
 • Membina dan menggunakan pakej Tutorial Pembelajaran.
Membina dan Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
 • Struktur Linear
 • Struktur Rangkaian
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat  dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
 • Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran.
 • Membina bahan.
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Atas Talian dan Luar Talian
 • Melaksanakan simulasi pengajaran atas talian.
 • Melaksana simulasi pengajaran atas talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Atas Talian Menjadi Brosur, News Letter, dan Kad Pengumuman
 • Prosedur pengeditan
 • Prinsip pengeditan
 • Melaksanakan pengeditan
Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa.
Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
§  Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
§  Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
§  Membina bahan video dan audio
§  Menggunakan perisian audio untuk pengajaran kemahiran mendengar, bertutur dan membaca.
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video
 • Konferensi secara atas talian
 • Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan menulis.
Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
 • Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan
Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu
 • Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
 • Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
 • Memanipulasi animasi dalam persembahanBengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
 • Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
 • Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran
Seminar dan Pameran TMK dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang
 • Mengadakan seminar
 • Mengadakan pameran

Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu berbantukan komputer ini diharapkan dapat diaplikasikan sepenuhnya oleh guru-guru dalam pengajaran mereka kerana kebanyakan kajian yang dijalankan mengenai penggunakan komputer dalam pengajaran dapat meningkat penguasaan kemahiran, ianya lebih afektif, membantu guru dan murid, membantu guru menjalankan aktiviti di dalam kelas, objektif yang disasarkan akan tercapai, seterusnya meningkatkan minat pelajar dan mampu dijadikan sebagai bahan rujukan yang bermanfaat kepada guru dan pelajar.
Pembelajaran bahasa Melayu berbantukan komputer juga menyediakan pembelajaran yang konsisten dan terjamin. Kajian Zol (2001), mendapati terdapat perbezaan dalam peningkatan skor setelah pelajar menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kesimpulan
Usaha berterusan perlu digembleng oleh semua pihak dalam merealisasikan hasrat kerajaan dan kementerian pelajaran dalam usaha peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa terutama bahasa Melayu. Kejayaan sesuatu kaedah pengajaran seharusnya bertunjangkan kejituan pengetahuan, komitmen yang berterusan dan mempelbagaikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran.
Usaha mempertingkatkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa telah, sedang dan akan diteruskan dengan giat. Ini bertujuan memberi dan meningkatkan pengetahuan dalam kalangan generasi pelajar bagi persediaan masa depan dalam arus globalisasi teknologi maklumat.
Selaras dengan hasrat murni kerajaan untuk menggalakkan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran, diharapkan para guru mengambil peluang ini untuk meningkatkan kemahiran penggunaan komputer untuk diaplikasikan ke dalam kaedah pengajaran mereka.
Pengajaran bahasa berbantukan komputer wajar dijadikan suatu kaedah pengajaran kerana kaedah ini dilihat mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, aktif, kreatif, menarik, afektif seterusnya akan mencapai objektif yang disasarkan.

Rujukan: 
Ambigapathi, P.. dan Suthagar, N. (2003). “Literasi Teknologi Komputer: Persepsi
         Dan Penggunaan di Kalangan Guru.” Selangor:Universiti Putra Malaysia. 

Ismail Zain. (2002). Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. Kuala Lumpur:Utusan
        Publication & Distributors Sdn.Bhd.   

Norizan Abd Razak (1998). CALL:Some Pedagogical Issues. Siri Penerbitan Fakulti
       Pengajian Bahasa, UKM, Bangi.

Omar Zakaria, Shaifol Bahary Sulaiman & Hassan Ahmad. (2006).HBEF Teknologi
       Maklumat dalam Pendidikan. Kuala Lumpur:Open University Malaysia.

Siti Hajar Abdul Aziz. (2009). Bahasa Melayu II Siri Pendidikan Guru. Selangor :
      Oxford Fajar Sdn Bhd.

Sejauhmanakah Keberkesanan Penggunaan Teknologi Maklumat dalam Pendidikan
       di Malaysia. http://www.geocities.com/gardner 17 Februari 2011     

Sukatan Pelajaran BMM 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
       Berbantukan Komputer 2012

Monday, 19 March 2012

PEJUANG-PEJUANG BAHASA
 1. ABU SAMAH BIN JAAFAR
 2. MOHAMAD FIQRY BIN ZAINAL ABIDIN
 3. MOHAMAD JABALNUR BIN PARI
 4. MOHAMAD FIRDAUS BIN NOORAZMI
 5. MUHAMAD IKRAM BIN AHMAD ZAMRI
 6. MUHAMAD NAZRI BIN MAHMUD
 7. MUHAMAD SYAZWAN BIN SYUKRI
 8. MUHAMMAD REDWAN BIN JABAR
 9. ZULFADLI BIN AHMAD
 10. NADZIRAH BT JASZARI
 11. NOR IZWANIS BT YAAKUB
 12. NURFARHANA BT MD RAMLI
 13. NURHIDAYU BT RAFIEE
 14. NURUL NAZIERA BT MOHD NOH
 15. NURUL SHANIZA BT KHAIRUDIN
 16. SITI AISYAH BT KAMARODIN
 17. SITI NABILLAH BT MOHAMAD
 18. SITI NORLELA BT SAMION
 19. SYAHFIERA BT SYAHLAN
 20. TUAN NOORHANIS BT TUAN HASDI

PEMBENTANGAN KUMPULAN

BIL
TAJUK

1234


5


6


7


89

Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara
Dalam Talian


10

Pengajaran dan Pembelajaran Secara Bilik Darjah Maya


1112

Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran
Bahasa Melayu


13

Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan
Pengajaran Bahasa Melayu


14

Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://s.exps.me